Vakıf Senedi

ENGELLİ VAKFI (ENGELLİ EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK SPOR VAKFI)

Vakıf Adresi: Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı No: 255/19 Batıkent ANKARA

KURULUŞ VE İSİM

MADDE 1- Vakfın Adı: ENGELLİ EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK SPOR VAKFI kısa adı “ENGELLİ VAKFI” olup bu senetteki “VAKIF” sözcüğü bu adı ifade eder.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2- Vakfın Merkezi Ankara’dır. Adresi: Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı No: 255/19 Batıkent Ankara. Vakıf Genel Başkanının onayı ile Genel Merkezin hangi adreste faaliyet göstereceğine karar verilir. Vakıf ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde veya yurt dışında ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER açabilir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3- Vakıf, engellilerin Eğitim, Sağlık, Spor, Rehabilitasyon, İstihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini sağlamak, önlerindeki engelleri kaldırmak, topluma katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, engelli kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek ortamın hazırlanması, bunların ihtiyacı olanların geçici ve sürekli bakımlarını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak, bu çalışmalara engelli ailesinin katılımı için rehberlik yapmak, engellileri yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitmek, meslek kazandırmak, gerçek ve tüzel kişilerce açılacak yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik tipleri ile özel işyerlerinde bireylerin bireysel gelişmeleri ve yeteneklerine uygun iş ve becerileri edinmeleri için çalışmalar yapmak, engelliler ve aileleri ile ilgili bilgilendirme, biçimlendirme, yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, engellilere yönelik oluşturulan politikaları izlemek ve mümkünse imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmak, engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak ortaya çıkan sorunlar hakkında inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, bu konuda proje ve teklifler hazırlamak ve hazırlatmak amacı ile kurulmuştur.

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 4- Vakıf kuruluşunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli yasal izinler alınmak süretiyle şu faaliyetlerde bulunur.

a) Vakıf amacını gerçekleştirmek için dergi, kitap, broşür ve gazete çıkarmak, bu amaca uygun seminerler, konferanslar, paneller, sohbet toplantıları, tartışmalar, geceler ve benzer sosyal organizasyonlar düzenlemek.

b) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, eğitici ve öğretici kurslar, geziler, balolar, sergiler, kermesler, defileler düzenlemek.

c) Vakıf amaçlarına uygun olarak kültürel konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak ve enstitü kurmak.

d) Bu konuda fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve onları teşvik etmek.

e) Amaç dahilinde kitle haberleşme araçlarının en önemlileri olan sinema, video, müzik eserlerinin eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak.

f) Sinema, tiyatro, müzik, halk oyunları ve edebiyat sahalarında gösterilen çalışmalara destek olmak.

g) Kültür mirasımızı oluşturan tarihi eser ve anıtları restore edenlere destek olmak veya o kültürü yaratanları araştırmak, araştırmaları teşvik etmek, abideleştirmek.

h) Mümkün olan en kısa zamanda yurt ve okul açılması için bütün imkanları sarf ederek Belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, özel şahıs ve firmalardan arsa ve bina yardımı sağlamak.
i) Her türlü reklam faaliyetlerinde bulunmak.

j) Dinlenme, sosyal tesisler ile turistik, sportif tesisler kurmak, işletmek, yaşlı ve muhtaç insanlar için huzur evleri açmak, sağlık hizmetleri vermek ve işletmek.

k) Kurulan okul ve açılan kursların kapasitelerinin artırılması için çalışmalar yapmak.

l)Yurt içinde ve dışında benzer amaçlarla kurulmuş ve kurulacak Vakıflarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, kültürel alışveriş yapmak, Vakıf amacına uygun şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek. Vakfın gücü yeterli hale getirildiği, yönetim kurulu ve genel kurulca tasvip olunduğu takdirde özel yüksekokul, üniversite, sağlık evi ve hastane açmak. Amacını gerçekleştirmek için (ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla) yurt içi ve yurt dışından bağış ve kredi temin etmek, yetenekli ama maddi imkandan yoksun öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burs vermek.

m) Vakfa gelir sağlamak amacıyla her türlü ticari, sınayi ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek şirketler kurup işletmek.

n) Vakıf amacını gerçekleştirmek için yükseköğrenim dahil her türlü ve her kademede özel öğretim kurumu açar, işletir veya işleticiye verebilir.

o) Vakıf üst kuruluş olan herhangi bir federasyon kuruluşuna katılabilir, kurulmuş bir federasyona üye olabilir, üyelikten çıkabilir.

p) Gerçek veya özel veya tüzel kişilerden yapılan bağışları kabul eder.

r) Vakıf üyelerinin yardımlaşmalarını temin için, temsilcilik açmak, engelli çocuklar ve ailelerine yardımcı olabilecek Belediyeler, Siyasi Partiler, Sendikalar, Meslek Odaları, Unicef, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Temsilcileri, İş Adamları Vakıf veya dernekleri, Yurt Dışında Engelli Vakıf veya Dernekleri, Medya Kuruluşların maddi ve manevi desteklerini sağlamak için çalışmalar yapmak, engellilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınması ve maddi yönden hayatlarını sürdürebilecekleri bir maaş bağlanması için çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, engelliler için sağlık, eğitim, bakım, rehabilitasyon, spor ve sosyal amaçlı merkezler, organizasyonlar yapmak, her türlü ve her kademede eğitim kurumu, okul, üniversite, enstitü, yüksek okul, yurt, kreş, laboratuvar açmak amacı ile kurulmuştur.

s) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bu bağlamda AB, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi 2. ve 3. ülke ya da kurum ve kuruluşlar ile Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları gibi yerli veya yurt dışından kurumların finansman desteği sunduğu her türlü projelerde koordinatör veya ortak düzeyde rol almak, proje yürütülmesine aracılık etmek, vb.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 6-Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından Vakfa kurucular tarafından tahsis edilmiş olan 50.000.-TL nakit paradır. Vakfın tescilini müteakip bloke çözülerek Vakıf adına açılacak hesaba aktarılacaktır. Vakfın kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayrı aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 7- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
e) Vakfın menkul ve gayrı menkul mallarının kiralanmasında ve satışlarından veya mevduatının faizlerinden sağlanan gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 8- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 9 – a) Mütevelli Heyet b) Yönetim Kurulu’ndan oluşur.

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

MADDE 10- a) Vakıf Senedinde adı, soyadı ve adresleri bulunan Vakıf Kurucu üyeleri ile kurucu üyelerin belirleyeceği 1 kişinin katılımı ile 3 kişiden oluşur.

b) Mütevelli Heyet üyeleri de olan vakıf kurucuları ileride kendi yerine Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapacak iki kişinin adını, adresini kapalı zarf içerisinde Vakıf Genel Başkanına verir. Bu zarflar verenlerce her zaman değiştirilebilir. Vefat, istifa, kanunla kısıtlama ve görevi ifa edemeyecek sürekli hastalık hallerinde Mütevelli Heyet Üyesinin verdiği zarf açılır ve gösterdiği adaylardan biri Mütevelli Heyet tarafından Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilir.

c) Kurucular dışındaki Mütevelli Heyet üyeliğinde eksilme olması halinde Vakıf Kurucuları eksilen üye yerine yeni Mütevelli Heyet üyesini oybirliği ile seçerek tamamlar.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek danışma ve karar organıdır.

1- Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri seçer veya seçilmiş olan yönetim kurulu üyelerinin görevlerini sona erdirir.

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ile faaliyet raporunu inceler ve onaylar.

3- Yönetim Kurulu üyelerini ibra eder.

4- Yönetim Kurulu tarafından arz edilen konuları görüşüp karara bağlar ve yönetim kurulunun çalışmalarına ışık tutacak ana ilke ve esasları belirler.

5- Vakıf resmi senedinde yapılması ön görülen değişikliklerle Vakfın amacının kapsamı içindeki her konuyu yönetim kurulunun tespit ettiği gündem dahilinde tartışıp karara bağlar.

6-Vakıf senedinin her türlü yorumundan veya uygulanmasından doğacak ihtilaflar nihai olarak Mütevelli Heyet tarafından bir kararla sonuca bağlanır.

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI

MADDE 12- Mütevelli Heyet her yıl mart ayında olağan veya yönetim kurulunun daveti üzerine gerekli hallerde olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

1- Toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi Vakıf merkezinin bulunduğu yerde, gazete ile toplantıdan on beş gün önce üyelere duyurulur.

2- İlk toplantıda üyelerin yarısından fazlası hazır olmazsa yedi gün içinde aynı yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. Bu hususu gazete ilanında belirtilir. İkinci toplantıda nisap aranmaz, katılanların çoğunluğu ile karar alınır.

3- Mütevelli Heyet toplantısına açılışta Vakıf Genel Başkanı başkanlık eder. Gündemin ilk maddesi olarak bir divan başkanı, bir de divan katibi seçilir. Toplantıyı bu Divan yönetir. Katip görüşülen hususları tespit eder. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık Divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayan vekili tarafından temsil olunabilir. Aynı kişi birden fazla kişinin vekili olamaz, Mütevelli Heyet üyeleri bu şekilde vekalet alamazlar.

4- Resmi senette değişiklik yapılabilmesi için Kurucuların oybirliği ile değişiklik önerisini kabul etmeleri gerekir.

VAKIF GENEL BAŞKANI

MADDE 13- Mütevelli Heyet arasından seçilir. Yönetim kuruluna başkanlık eder. Vakfı her bakımdan temsil eder.

VAKIF YÖNETİM KURULU, TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ:

MADDE 14- Vakıf Yönetim Kurulu Madde 13’de belirlenen Genel Başkan ve Mütevelli heyetçe seçilen iki kişi olmak üzere 3 kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna çoğunluğu oluşturmamak kaydıyla Mütevelli Heyet dışından üye alınabilir. Yönetim Kurulu 10 yıllık süre için Mütevelli heyet tarafından seçilir. Yönetim Kurulu kendi arasından bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçer. Yönetim kurulunun karar nisabı ekseriyettir. Oy eşitliği halinde Genel Başkanın oyu iki oy sayılır. Üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş kabul edilir. Toplantıya katılamayacak üye bir başka üyeye vekalet verebilir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ancak ölüm ve temyiz kudretinin devamlı olarak kaybedilmesi ve istifa halinde görevi sona erer. Bu şekilde görevine son verilenlerin yerine, aynı organ tarafından yenileri seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Vakıf amacını gerçekleşmesi için her türlü tedbirleri almak.

b) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.

c) Her türlü menkul ve gayrı menkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayrı aynı hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek sureti ile iktisap olunan envalın Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.

d) Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesi için, Vakıf malvarlığını nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple Vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrı menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile, sarf’a yetkili bulunmak ve gayrı menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.

e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personeli tayini ile görev yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların Vakıfla ilişkisini kesmek.

f) Vakıf bütçe ve blançoları ile gelir gider cetvellerini ve faaliyet raporunu hazırlamak.
g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrı menkul eşya defterlerini tutmak.

h) Mütevelli Heyete hesap vermek.

i) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Mütevelli Heyete sunmak.

j) Mütevelli Heyetin kararlarını yerine getirmek.

k) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini görev ve sorumlulukları ile hakları ve işleyiş biçimi tüzükte belirlenen Divan Kurulu üyeliğine seçilecek olanları Mütevelli Heyete teklif etmek. Yönetim Kurulu bu gibi kişilere madalya ve belgede verebilir.

l) Vakıf çalışmaları için gerekli yönetmelik çalışmalarını yapıp Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

m) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

n) Açılacak ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN teşkili, çalışması, sorumluluklarıyla ilgili diğer hususları düzenleyen yönergeler yapmaktır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 16-
1) Genel Başkanın uygun gördüğü takvimle Yönetim Kurulu toplanır.

2) Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve Vakıf Genel Başkanınca onaylanır.

3) Tespit edilen gündem en az üç gün önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır.

4) Yönetim Kurulu ekseriyetle toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

5) Makul mazereti olmaksızın art arda üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılmasına karar verilir, yerine aynı usulle ve aynı vasıfta bir başkası aynı usulle yönetim kuruluna seçilir.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 17- Genel Başkan veya Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve Vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birinin, bir kaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 18- Kamu görevlileri hariç Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu toplantısına katılmış olmak kaydıyla toplantı başına yürürlükteki brüt asgari ücretin 1/20 oranında net huzur hakkı ödenir.

DENETİM ORGANI

MADDE 19- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

İMZA YETKİSİ

MADDE 21- Vakfı her bakımdan Genel Başkan temsil ve ilzam eder. Bankalarda hesap açmak ve hesap kapamada, para çekmede, Vakfı borç altına sokacak konularda aşağıda gösterilen imzalara Genel Başkanca veya Yönetim Kurulu’nca belirli düzeyde ikili veya tekli olarak imza yetkisi verilebilir.

a) Vakıf Genel Başkanı     b) Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 22- Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tüm mal varlığı aynı gaye ile kurulmuş bir başka Vakfa intikal eder. Vakfın hukuki kişiliğinin sona ermesi ve mal varlığının devri ile ilgili teklif yönetim kurulu tarafından yapılır ve Mütevelli Heyetçe kabul edilir ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

TESCİL

MADDE 23- Vakıf yasaya uygun olarak yapılacak tescil ile tüzel kişilik kazanır. Bu vasfı kazanması ile birlikte de Vakıf senedi yürürlüğe girer.

Geçici madde 1- Vakfın tescili için, ihtiyaç halinde senette düzeltme-değişiklik yapmak dahil gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Abdurrahman Kurtaslan yetkili kılınmıştır.

VAKIF KURUCULARI