ENGELLİ HAKLARI MART 2015

25.04.2013 tarihinde kabul edilen 6462 Sayılı Kanun ile ‘’özürlülük ‘’kelimesi yerine ‘’engellilik’’, ‘’sakatlanmak ‘’ kelimesi yerine ‘’engelli hale gelmek’’, ‘’engelliler’’ kelimesi yerine ‘’engelliler ‘’Askerlik Kanununda geçen ‘’çürüklerin‘’,’’çürüklük’’ ifadeleri yerine sırasıyla ‘’askerliğe elverişli olmayanların’’ ve ‘’ askerliğe elverişli olmama’’şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre bu yasanın kabulüne dek çıkartılmış tüm kanun, yönetmelik ve genelgelerde geçen sakat, engelli, çürük ifadeleri tüm mevzuatların yenilenmesine dek kalacaktır.

06.02.2014 tarihinde kabul edilen 6518 Sayılı Kanun ile 2828 Sayılı Kanundaki ‘’muhtaç’’ ibaresi ‘’ihtiyacı olan’’ şeklinde değiştirilmiştir.

ENGELLİ HAKLARININ KULLANIMINDA DAHA ÖNCEDEN ALINAN SAĞLIK RAPORLARININ GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA DAYANAKLAR

1)5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun

Geçici Madde 5- (Ek: 25.4.2013-6462/2 md.) Engelli bireylerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden hâlen yararlanmakta oldukları hak ve menfaatlerin, sağlık kurulu raporu dışındaki diğer şartların muhafaza edilmesi ve ilgili mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması kaydıyla, önceki raporların geçerlilik süresi içinde aynı şekilde uygulanmasına devam olunur. Ayrıca, engelli bireylerin ilgili mevzuatına uygun olarak daha önceden almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik durumlarının tespitine veya engellilikleri dolayısıyla kendilerine veya yakınlarına kolaylıklar ya da haklar teminine yönelik olarak bu maddenin yayımı tarihine kadar verilmiş olan özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmez.

2)Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması Ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik. 30 Mart 2013

Kazanılmış haklar

Madde 18 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; engelliler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan engel oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmez.

2022 SAYILI YASAYA GÖRE ENGELLİLERE BAĞLANAN MAAŞLAR

2022 sayılı Kanunun uygulanmasında;

a) Engel durumuna göre toplam engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar “engelli”,

b) Engel durumuna göre toplam engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” olarak kabul edilir.

2022 sayılı Kanuna göre ihtiyacı olan kişi; hane içi gelirinin hane içindeki kişi sayısına bölünmesi sonucu kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişidir.

01 Ocak 2015- 30 Haziran 2015 döneminde geçerli olmak üzere asgari ücretin üçte biri: 286,32 TL

01 Temmuz 2015- 31 Aralık 2015 döneminde geçerli olmak üzere asgari ücretin üçte biri:303,47 TL

2022 Sayılı Kanuna göre engelli maaşları şunlardır:

1) On sekiz yaş üstü engelli maaşı (engel oranı %70 ve üzerinde olanlar için)

2) On sekiz yaş üstü engelli maaşı (engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar için)

3) On sekiz yaş altı engelli yakını maaşı

1-On Sekiz Yaş Üstü Engelli Maaşı ( %70 ve üzerinde engelli olanlar için) Bağlanma Şartları:

a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlamış olmak.

b) 65 yaşını doldurmamış olmak üzere 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak.

c) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak.

d) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmamak.

e) Nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olmamak.

f) Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit olunarak ihtiyacı olduğuna karar verilmiş olmak.

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde en az % 70 oranında engelli olanlara on sekiz yaş üstü engelli maaşı ihtiyaç hâli devam ettiği müddetçe (4.860) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda ödenir.

 

2- On Sekiz Yaş Üstü Engelli Maaşı (% 40 ile % 69 arasında engelli olanlar için) Bağlanma Şartları:

a) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlamış olmak.

b) 65 yaşını doldurmamış olmak üzere 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak.

c) Talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olmak.

d) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmıyor olmak.

e) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmıyor olmak.

f) Nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olmamak.

g) Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit olunarak ihtiyacı olduğuna karar verilmiş olmak.

Bu şartları taşıyan %40-69 arasında engelli olanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyacı olduğuna karar verilenlere ihtiyaçlık hâli devam ettiği müddetçe (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

18 yaş üstü engelli maaşı alanlar Genel Sağlık Sigortalısı sayılırlar ve primleri SGK tarafından ödenir.

3-On sekiz yaş altı engelli yakını maaşı

a) 18 yaşını doldurmamış Türk vatandaşı olmak.

b) Nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olmamak.

c) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak.

d) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunmamak.

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az % 40 oranında engelli oldukları kanıtlanmış olmak.

f) Engelli yakınlarının bakımını fiilen yürüten kişinin Türk vatandaşı olması.

g) Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit olunarak ihtiyacı olduğuna karar verilmiş olmak.

h) Kendisine maaş bağlanacak olan engelli yakınının engelli birey ile aynı hanede oturuyor olması şarttır.

g) Kendisine maaş bağlanacak engelli yakınının % 70 ve üzerinde engelli olması halinde engelli yakını maaşı bağlanmaz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

18 yaş altı engelli çocuklar Genel Sağlık Sigortalısı sayılırlar.18 yaşından küçük engellilerin bakımı amacıyla aylık bağlanacak kişilerden genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı olurlar. Bu işlem için Genel Müdürlük tarafından muhtaçlık kararı verilen ve maaş bağlanacak engelli yakını sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilirler.

2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıklara ilişkin olarak vatandaşlar ALO 144 Sosyal Yardım Hattını arayarak başvuru durumu sorgulama, ödeme bilgisi öğrenme ve benzeri işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Sabit ve mobil hatlardan 144 tuşlandığında ücretsiz olarak aranabilen Alo Sosyal Yardım Hattı ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara profesyonel iletişim desteği sağlanmaktadır.

Engelli Aylıkları Aşağıda Belirtilen Hallerde Kesilir:

a) Ölüm: Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde öldüğü tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından feshedilir. Ancak kişinin ölmeden önce hak etmiş olduğu aylıklar, varisleri tarafından noterden ya da mahkemeden alınmış veraset ilamı (mirasçılık belgesi) ve Veraset İntikal Vergisinden muaf olunduğuna ya da ödendiğine dair belge ile talep edilmesi halinde “Varis Eklenmesine” şeklinde Mütevelli Heyet Kararı alınarak izleyen ilk ödeme döneminde ödenir.

b) Feragat.

c) 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için engellinin 18 yaşını doldurması.

ç) 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin veya aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ya da aylığın engelli için kullanılmadığının tespit edilmesi.

d) Türk vatandaşlığından çıkarılma ya da Türk vatandaşlığı muhafaza edilmeksizin yabancı memleket uyruğuna girilmesi.

e) Engelli bireyin sigorta kollarından her hangi birinden işe girmesi.

f) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımlarının yapılması.

g) Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılıyor olunması.

h) Nafaka alabilecek olması ya da ihtiyaçlık sınırına eşit veya üzerinde hane içinde kişi başına düşen gelir elde edebilecek olması ya da başka sebeplerle ihtiyacı olma halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi.

ı) Aylığın 1 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması.

i) Bu tespitlerden birinin yapıldığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.

Aylığı kesilenlerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir. Engelli sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların kesilme tarihinden itibaren beş yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde rapor istenilmez.

Adres değişikliklerinin, gelir artışının SYDV ye mutlaka bildirilmesi gerekir.

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Vakfa bildirmekle yükümlüdürler.

Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.

İhtiyaçlık Durumunun Hesaplaması

Yönetmeliğin Geçici 1.Maddesine göre ilgili Bakanlık tarafından Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar ihtiyaçlık durumu; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Hanenin gelirine ilave edilecekler:

1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,

  1. Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

3) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

4) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

5) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,

6) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

7) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,

8) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

9) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,

10) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,

11) Hane içinde yaşayıp yaşlı ve engelli maaşı alanlar hariç olmak üzere; evde bakım ödemelerinin tamamı dahil, sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması,

12) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,

13) Tarımsal destek geliri tutarı,

14) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,

15) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,

16) Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır

 

b) Hanenin harcama durumu;

Emsal kira bedeli hariç gıda, giyim, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınır. Emsal kira bedeli hesaplanacak gelir tutarından çıkarılır. Ancak diğer giderler hiçbir şekilde çıkarılamaz

Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının hane gelirinin toplamına göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.

Hane gelirinin toplamı beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.

 

VAKIF AYLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 18 yaşını dolduran,% 40 ve üzeri engelli olup hiçbir ad altında maaş almayanlardan gerekli şartları taşıyanlara aylık bağlanır. Vakıflar Genel Müdürlüğünden veya http://www.vgm.gov.tr/ adresinden bu konuda bilgi alınabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI

Evde bakım maaşı ödenmesi uygulaması 24.05.1983 ta­rih­li ve 2828 sa­yı­lı Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Kurumu Ka­nu­nu­na 01.02.2007 tarihinde ilave edilen Ek Madde (7) deki (19.02.2014 tarihinde değişik hali ile)

“ Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan engellinin ihtiyacı olan engelli sayılacağı ve bunlardan bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla sosyal yardım ödeneceği, ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında, hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engellinin iki kişi sayılacağı’’ifadesi ile sağlanır.

Evde bakım maaşının bağlanmasında engelli raporunda mutlaka ‘’ağır engelli’’ ibaresi olmalı ve hane gelir tespitinde gelirlerin toplamının hanedeki kişi sayısına bölümünde gelirin; kişi başına asgari üçte birinden az olması gerekir.

01 Ocak 2015- 30 Haziran 2015 döneminde geçerli olmak üzere asgari ücretin üçte ikisi: 572,64 TL

01 Temmuz 2015- 31 Aralık 2015 döneminde geçerli olmak üzere asgari ücretin üçte biri:606,94 TL

Müracaatlar İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılan müracaatta istenen belgeler şu şekildedir:

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Engelli sağlık kurulu raporu,

-Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

-İki adet vesikalık fotoğraf,

-Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

-Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı. Bedensel engelli olanlar için vasi kararı istenmez.

-Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

-İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir.

 

Bakıma ihtiyacı olan engelli veya yasal temsilcisi, bakmakla yükümlü birey sayısındaki ve engellinin ve bireylerin gelirlerindeki değişikliği bir ay içinde il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Bakım hizmeti alan engelli bireyin vefatı halinde bakım hizmeti veren kişi en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

 

Bakılan kişinin hastaneye yattığı hallerde, hastaneden alınan yatışı gösteren bir belge ile il müdürlüğüne bildirim yapılmalıdır. Aksi halde kontrol amaçlı eve incelemeye gelen yetkililerin bakılan ve bakıcıyı adreste bulamaması halinde aleyhinizde rapor düzenlenebilir.

Bakıma ihtiyacı olan engelli ile akrabanın aynı adreste ikamet etmesi esastır. Ancak, bakıma ihtiyacı olan engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması durumunda bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda, bakıma ihtiyacı olan engellinin yirmi dört saat içindeki tüm bakım ihtiyacının giderilmesi ve fiilen en az sekiz saat bakıma ihtiyacı olan engelli ile birlikte olunması ve bakım raporunda sekiz saatten az olmamak üzere kaç saat birlikte olunacağının belirtilmesi gereklidir.

Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma ihtiyacı olan engelliler için (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır

Bir akraba, bakıma ihtiyacı olan bir engelliye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma ihtiyacı olan iki engelliye bakım hizmeti verebilir.

 

Yersiz ödemeler hakkında

ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 19 Kasım 2012 tarihinde yayınlanan ‘’Evde Bakım Ücreti Geri Ödemeleri Hakkındaki Genelgede şu ifade vardır:

‘’Bakıma ihtiyacı olan engelli ve engelliye evde ikametgâhında bakım hizmeti veren kişi; engelli bireye düşen gelirin birinci fıkrada belirtilen gelir ölçütünü aşması halinde, en geç üç ay içinde söz konuşu gelir değişikliğini ile müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Gelir değişikliğinin bu tarihten sonra bildirilmesi ya da il müdürlüğünce bu durumun tespit edilmesi halinde bakım hizmeti verilmesi dolayısıyla yapılan ödemeler durdurulur ve söz konusu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren, yasal faizi ile birlikte, bakım hizmetini veren kişiden genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

Geri ödemeler yapılırken hane içi gelirde kişi başına asgari ücretin üçte birinden az gelir olursa yeniden başvuru hakkı doğar. Yeni başvurunun yapılması borçlu olunan geri ödemeleri durdurmaz.

Diğer hususlar

Engelli bireyin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmeti alması evde bakım maaşının bağlanmasına engel değildir.

Süreğen hastalığa sahip (Parkinson, Şizofreni, MS, Demans, Böbrek Yetmezliği gibi) kişiler için de engelli sağlık raporlarında ‘’ağır engelli ‘’ibaresi işaretli ise, bakıma ihtiyacı olduğuna karar verilenlere diğer şartları taşımaları halinde evde bakım maaşı bağlanır.

Engelli bireyin aynı evde yaşayan evli kardeşlerinin gelirleri hane gelirine dahil edilmez.

Hane içi gelirin kişi başına düşen miktarı asgari ücretin üçte birine eşit ve üzerinde olduğu (5-10 lira geçmesi halinde dahi) bakım maaşı bağlanmaz.

Evde iki bakıma ihtiyacı olan engelli var ise birisi için alınan evde bakım maaşı diğerinin gelir ölçümünde hane içi gelire dahil edilmez.

Günde 8 saatlik fiili bakımı gerçekleştiren kişiler için bakım maaşı bir aylık üzerinden ödenir.

Bakım maaşı bağlanmasında engelli bireyin yaşı önemli değildir. Önemli olan bakıma ihtiyacı olduğunun tespitidir.

Ticari faaliyetlerle uğraşan engelli yakınının gelirinin hesaplanmasında müessesenin toplam gelirinden giderlerin düşülmesinden sonraki tutarın dikkate alınması yönünde mütalaa bulunmaktadır.

Günlük 8 saat bir işte çalışıp geri kalan zamanlarda engelli yakını ile ilgilenen kişilere bakım maaşı bağlanması hususunda fiili bakımın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin kararı önemlidir.

Bakım maaşı başvuruları hangi sebeple reddedilirse edilsin müracaatçının tekrar müracaatı için süre bekleme şartı yoktur. Başvuru yeni müracaat olarak değerlendirilir.

Süreli raporla müracaat yapılmış ise rapor yenilendiğinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne zamanında teslim edilmelidir. Sağlık raporunun süresi bitiminde bakım maaşı kesilir. Yeni rapor sunulması eski raporun geçerlilik tarihinden sonra olursa maaş ödemesine tekrar başlanır, arada geçen süre içinde ödenmeyen maaşların geri ödenmesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce onaylanması halinde ödeme yapılır.

Engelli bireyin engelli maaşı almasında evde bakım maaşı hane gelirine dahil edileceğinden engelli maaşı bağlanma kriterlerindeki gelirlerin toplamının kişi başına düşen miktarı asgari ücretin üçte birinden az ise engelli bireye engelli maaşı da bağlanır.

Engelli bireyin kendisine ait ev, arsa, araba vb. mallara sahip olması maaşın bağlanmasına engel değildir. Ancak ev, arsa, araba kirada ve gelir getiriyorsa hane gelirine dahil edilir.

Evde bakım maaşı haczedilemez.

Evde bakım maaşını gösterilip bankadan kredi alınamaz.

Engelli ailelerinin sosyal hayata katılımın sağlanması amacıyla evde bakım maaşı alınan engelli bireyin Bakanlığa bağlı gündüzlü hizmet veren aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden haftada 16 saati geçmemek kaydıyla faydalanmaları ve Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti Genelgesi (2010/12) kapsamında uygun olan bakım ve rehabilitasyon merkezinde bir yıl içinde en fazla 30 gün olmak kaydıyla geçici ve misafir olarak kalması halinde bakım maaşı kesilmez.

Anne babası boşanan engelli bireylerin velayeti almayan ebeveyni tarafından bakılması halinde (örneğin velayet babada iken annesi tarafından bakılacak olması halinde ) bakım maaşı bağlanır. Ancak yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince velayeti alan ebeveynin geliri ayrı hanede oturuyor olsa da hane gelirine dahil edilir.

Evde bakım maaşı alınan engelli birey eşinden ayrı yaşadığı halde eşinin geliri hane gelirine dahil edilir. Ancak boşanma gerçekleşirse hane gelirine dahil edilmez.

Evde bakım maaşı alınan engelli bireyin çalışıyor olması bakım maaşının bağlanmasına engel değildir. Önemli olan bakıma ihtiyaçlığın varlığı ve ilgili heyetin kararıdır. (Genelge 2012/24)

TSK personeli olup OYAK kesintisi olanların kesintileri gelire dahil edilmez. (Genelge 2012/24)

Evde bakım aylığını Ziraat Bankasından başka bir bankaya transfer ettirebilmek için İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir.

Evde bakım ücretinden yararlanan görme engelli bireylerin engel durumuna yönelik eğitsel, sosyal ve mesleki rehabilitasyon programlarının uygulandığı rehabilitasyon merkezlerinde yatılı olarak kaldıkları sürece ilişkin evde bakım ödemelerinin kesilmeden devam etmesi konusunda genelge yayınlanmıştır. Ödemenin durdurulması ile ilgili 2009/10 nolu genelge iptal edilmiştir.(Genelge 2012/08)

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Bakıma muhtaç çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesi ile sağlanmıştır.

Bu düzenleme şu şekildedir: (Ek fıkra: 17.04.2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli (11.09.2014 değişik) çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.’’

İlave edilecek süre;

a) Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce veya sonra olmasına,

b) Çocuğun doğum tarihine,

c) Ölmesi halinde ölüm tarihine,

d) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine

e) Çocuğun evli olup olmadığına,

f) Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,

g) Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,

h) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,

ı) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenecektir.

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 sonrası prim ödeme gün sayılarının veya çalışılan sürenin dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Bu süre için önemli olan engelli çocuğun bakıma ihtiyaçlık halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen sürelerin ve bu süre içinde çocuğun yaşadığının tespitidir.

1 Ekim 2008 öncesi ağır engelli çocuğu olan çalışanların bu tarihten önceki süreleri erken emeklilik için değerlendirilmez.

Erken emeklilik hakkının kullanımı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenmektedir. Engelli çocuğunu yatılı kuruma verenler; çocuğunu yatılı kuruma teslim ettikleri tarihten itibaren erken emeklilik hakkından yararlanamazlar.

Evlatlık alınan çocuklar bakıma ihtiyaç duyacak derecede engelli ise çocuğun evlatlık alındığı tarihten itibaren anne erken emeklilik hakkından yararlanır.

Malul çocuğun evlenmesi halinde evlendiği tarihten sonraki süreler için işlem yapılmaz.

Bakıma ihtiyacı olan çocuğun çalışıyor olması annenin erken emeklilik hakkından yararlanmasına engel değildir. Ayrıca çocuğun özel eğitim alması da annenin erken emeklilik hakkından yararlanmasına engel değildir.

Birden fazla engelli çocuğu olanlar için; her çocuk için SGK ya müracaat etmelidir. SGK her çocuğun bakıma ihtiyacı olup olmadığının tespitini yapar. Ancak sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanılır. SGK nın her bir çocuk için işlem yapmasının nedeni: Erken emeklilik hakkından yararlanılan çocuğun bakıma ihtiyaçlığının ortadan kalkması halinde bu hakkın diğer çocuk üzerinden devamının sağlanmasıdır.

Anne baba boşandığında eğer velayet anne üzerinde kalırsa çalışan anne erken emeklilik hakkından yararlanmaya devam eder. Ancak velayet babada kalırsa annenin yararlandığı erken emeklilik süresi mahkeme kararının çıktığı gün sona erer. O tarihe kadar geçen süreler için anne erken emeklilik hakkından yararlanmış olur.

Bakıma ihtiyacı olan çocuğun vefatı halinde erken emeklilik hakkından yararlanma süresi sona erer. Vefat tarihine dek SGK ya erken emeklilik hakkı için müracaat etmemiş olanlar bu tarihten sonra da SGK ya müracaat ederek çocuğunun yaşadığı süre içinde bakıma ihtiyaç duyduğu olduğu süreler için erken emeklilik hakkından yararlanmayı talep edebilirler.

Erken emeklilik için başvurusu kabul edilmiş annenin engelli çocuğu erkek ise 18 yaşını doldurduğunda sağlık yardımı kesilmeden devam eder. Çünkü annenin erken emeklilik müracaatı nedeniyle engelli çocuğa ait bilgiler yani engelli çocuğun bakıma ihtiyacı olan çocuk olduğu SGK kayıtlarında yer almaktadır.

Erken emeklilik için müracaat: Çalışırken ya da emeklilik işlemleri sırasında yapılabilir. Ancak çocuğunuza ait sağlık raporunu aldığınız zaman müracaat etmeniz daha uygun olacaktır. Sağlık raporuna ait bir düzeltme gerekirse zamanında düzeltme imkanına sahip olursunuz. Emeklilik zamanında yapacağınız başvuruda geçmiş tarihlere ait bir düzeltme yapamayacağınızdan hak kaybına da uğrayabilirsiniz.

Müracaat için SGK ya yazılacak dilekçe çalışılan kurum aracılığı ile yapılacaktır. İsteğe bağlı sigortalı olanlar ve dilekçesini elden teslim etmek isteyenler doğrudan ya da posta yoluyla kuruma başvururlar.

Adres: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA

Engelli sağlık raporunun aslının, yoksa noter onaylı bir suretinin ya da raporun alındığı hastanenin baştabipliği tarafından onaylanmış suretinin olması zorunludur.

Kadın sigortalının Kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmayacaktır.

ENGELLİLER İÇİN ENGELLİLİK VERGİ İNDİRİMİ

Engellilik İndirimi Nedir?

Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün;

Asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli,

Asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli,

Asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

 

Kimler Engellilik İndiriminden Yararlanacaktır?

Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasından;

• Engelli ücretli,

• Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli,

• Engelli serbest meslek erbabı,

• Bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabı,

• Basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanabileceklerdir.

Engellilik İndirimi Tutarları Ne Kadardır?

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları 2015 yılı için aşağıdaki gibidir.

1. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 880 TL

2. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 440 TL

3. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 200 TL

Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir. Engellilik indirimlerine göre 2015 yılı Ocak ayında asgari ücret tutarı üzerinden ücret alan ücretlilerin yararlanacağı Gelir Vergisi avantajları şöyledir.

1. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 132,00 TL

2. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 66,00 TL

3. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 30.00 TL

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.

Serbest Meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin beyan edilecek yıllık gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir.

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara bağlı Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Ne Demektir?

Engellilik indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğle, bakmakla yükümlü olunan kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılmaktadır.

Başka Amaçlarla Alınmış Raporlar Engellilik İndiriminde de Geçerli midir?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar diğer kurumların sevki sonucu aldıkları raporlarla (rapor aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabileceklerdir.

Engellilere Sağlanan Diğer Vergi Avantajları:

Özel Tertibatlı Engelli Araç İthali

Özel tertibatlı engelli aracını ithal edecekler el ve ayaklarında ortopedik engeli bulunan kişilerdir. 1 Sıra No'lu Gümrük Muafiyeti Tebliği'nin 26 ncı maddesine göre "ortopedik engel" ibaresi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite engelliliklerini ifade eder. Ortopedik engeli bulunmayan kişilerin gümrük vergisinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal etmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Yurt İçinden Alınan Araçlarda Özel Tüketim Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede bulunan taşıt araçlarından motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşmayan açık kasalı kamyonet, pikap veya tek sıra koltuklu kapalı kasalı eşya taşımaya mahsus taşıt araçları ile motosikletlerin “engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı(engellilikderecesi) %90 veya daha fazla” olan malul ve engelliler veya bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından, “beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere” motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınmasında ÖTV tahsil edilmeyecektir.

2014 Yılı Şubat ayında yapılan düzenleme ile ‘’Engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullandıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlerden engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler beş yılda bir ÖTV siz sıfır araç (sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan) alabilir.’’

 

Kendisi Kullanmak Amacıyla İlk Alımı Yapılan Özel Tertibatlı Araçlarda İstisna

Engellilik derecesi %90’ın altında olup, kendisi kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk alımı ÖTV den istisna edilmiştir.

• Alıcının maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,

• Aracın engelliliğe uygun olarak değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,

• Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,

İbraz edilmesi kaydıyla beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

Vergi Dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda yazılı engelliliğe uygun hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir

Otomatik Vitesli Araçlarda ÖTV İstisnası

Otomatik vitesli araçlar, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olanlar bakımından hariç, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir.

Buna göre, esas itibariyle, otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda engelliliğe uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki engellilik nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.

Öte yandan, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılmaktadır. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede engelliliği bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, engellilik derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede engelliliği bulunan malul ve engellilerde, aracın engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği aranmaktadır.

ÖTV İstisnasının Süresi

İstisnadan yararlanarak adlarına araç alanların tescil tarihinden itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden taşıt aracı satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir. İstisna uygulanarak araç alanların ÖTV ödenerek satılması durumunda 5 yıllık süre dolmadığı sürece yeniden ÖTV istisnasından yararlanarak araç alması mümkün değildir.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) Sağlanan Vergi Avantajları

Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanun hükümleri ve Tebliğdeki açıklamalar uyarınca, engellilik derecesi % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin, adlarına kayıt ve tescil ettirecekleri taşıtlarda özel tertibat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, engellilik derecesi % 90 dan az olan malul ve engelliler adına kayıt ve tescil edilecek taşıtların, bizzat malul ve engelli kişinin engelliliğine uygun özel tertibatlı hale getirilmesi gerekmektedir.

Engellilik derecesi % 90 dan az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli taşıtlarda engelliliklerine uygun bir tertibat bulunmaması halinde bu taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulanmamaktadır. Buna göre, otomatik vitesli taşıtlar, sağ ayağında veya sağ bacağında engelliliği bulunanların engellilik hallerine uygun özel tertibatlı olması halinde motorlu taşıtlar vergisinden istisna olacaktır.

Ancak, anılan Kanun hükmünün malul ve engellilerin engelliliklerine göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından; sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması gerekmektedir.

Katma Değer Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

ÖTV istisnalı araç alımında KDV indirimi yoktur.

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir.

Emlak Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

Not: Arsa sahipliğinde vergi muafiyeti hakkı yoktur.

Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkanlardan biri de Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı uygulamasıdır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun değiştirilen 8. maddesine göre; Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan engelliler (kullanım hakkına sahip olunması hali dahil) emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi başka yerde oturan engelli de diğer şartları taşımak kaydıyla emlak vergisi ödemeyecektir.

Engellinin indirimli emlak vergisi oranından yararlanabilmesi için herhangi bir gelirinin bulunmaması şartı aranmamaktadır.

İndirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmak isteyen engellide, engel durumunun belli bir oranın üzerinde olması şartı aranmamaktadır.

Birden Fazla Meskene Sahip Olan Engelliler İçin Emlak Vergisi Uygulaması

• Birden fazla meskeni olanlar,

• Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,

• 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,

İndirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanamayacaklardır.

Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler içinde vergi oranında bir indirim uygulanmayacaktır.

İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, gerekli şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle Emlak Vergisi ödemeyen engelliler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması gereken Emlak Vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Emlak vergisi muafiyeti için evin bulunduğu belediyeye engelli raporu veya engelli kimlik kartı, ev tapusu ve nüfus kağıdı ile başvurulması gerekmektedir.

ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI

Anayasanın 42. maddesi 8. fıkrası; “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”.

Alınan engellilik raporuyla özel eğitim alması gerektiği belirtilen engelli çocuk için (engel oranı en az %20 olması şartı ile) Rehberlik Araştırma Merkezlerinin değerlendirmesi sonucu Özel Eğitim imkanlarından yararlanır.

Özel eğitime devamlılığın sağlanması ve zorluk yaşanmaması için kurumlar engelli çocuklara ücretsiz taşıma olanağı sağlamaktadır. (Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması Projesi kapsamında)

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.

Özel Eğitim Sınıfları

Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir.

Evde eğitim; Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayanlara eğitim hizmetlerinin evde sunulması esasına dayanan eğitimdir.

Engelli çocukların eğitimi için RAM lardan bilgi alınabilir.

ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (EKPSS)

EKPSS 27 Nisan 2014 tarihinde yapılmıştır.

Sınav her iki yılda bir kez yapılır.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının % 40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler sınav ve kuraya girmeye hak kazanır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavdır. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

Engelliler için Mesleki Uygulama Okullarından mezun olanlar lise mezunu olarak EKPSS ye girme hakkı edinmiştir.

Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin 657 sayılı Kanunun 41.maddesi göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.

ENGELLİ BİREYLERİN ÇALIŞMA HAYATI NA DAİR DÜZENLEMELER

ANAYASA HÜKÜMLERİ

1) Anayasa Madde 49: “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.”

Bu maddeye göre engelli bireylerin çalışma hakkı korunmuş aynı zamanda çalışma bir ödev olarak belirlenmiştir.

2) Anayasa Madde 50: ‘’ Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.’’

3) Anayasa Madde 70:’’Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.’’

4) Anayasa Madde 10:’’(Ek fıkra: 07.05.2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

ENGELLİ MEMURLARIN ATAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Kurumlar engelli ve engel yakını olan çalışanları için kendi yönetmeliklerini düzenlerler.

TSK da çalışan muvazzaf personellerden özel eğitim alan çocukları olanlar artık atamaya esas rapor almak zorunda değildirler. Bunun yerine asker hastane veya asker hastane dışında yetkili her hangi bir hastaneden aldıkları ‘’özel eğitim amaçlı sağlık raporlarını’’ ve RAM raporlarını bağlı oldukları kuvvetlerin atama şubelerine göndererek atama amaçlı kullanabileceklerdir.

Devlet Memurları Kanunu

72.Madde (Şubat 2014)

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

(16.08.2014 tarihli)

(Sadece ilgili hükümler alıntılanmıştır)

Madde 12- Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.

Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir."

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Madde 13- Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir."

"Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Ek Madde 3- İlgili mevzuatına göre alman sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

NOT: Bakmakla yükümlülük SGK yönünden; çalışanın üzerinden sağlık yardımından yararlanma şartıdır.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

NOT: Bir kereye mahsus bu haktan yararlanan memur tekrar atama istediğinde engellilik nedeniyle atama talep edemez. Bu durumda yönetmeliğin diğer hükümlerine tabi olur.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."

ENGELLİ ÇALIŞANIN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Engelli memurun erken emeklilik hakkını kullanması için (1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası işe girenler ) vergi indirim belgesi alması zorunlu değildir.

01.10.2008 gününden önce sigortalı olup engelli erken emekliliğinden yararlanmak isteyenlerin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre vergi indirimi belgesi alması zorunludur.

Engellilerin erken emekliliği sonunda bağlanan maaş yaşlılık maaşıdır.

1 Ekim 2008 öncesi işe giren % 40 ve üzeri engelli memurlar 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak 15 yılda erken emeklilik hakkı alırlar. 5434 sayılı Kanun gereğince 1 Ekim 2008 öncesi kanuni tabiriyle engelli kadrosu ile işe başlayan memurlar ile engelli kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

1 Ekim 2008 sonrası işe giren engelli memurlar ise 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler. Buna göre çalışma gücü kaybı;

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25.maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Buna göre işe girmeden önce % 60 ve üzerinde engelli olanlar ile bildirim yapmadıkları halde işe girmeden önce %60 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler malulen emeklilik hakkı elde edemezler.

İşe girerken;

% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94.madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

İşe girdikten sonra yani sonradan engelli olanlardan;

a)Çalışma gücü kaybı oranı % 60 ve üzerinde olanlar 10 yıl /1800 iş günü prim ödenmesi şartı ile malulen emekli olurlar. Ancak başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar için 10 yıl şartı aranmaksızın 1800 iş günü prim ödenmiş olma şartı ile malulen emekli olurlar.

b)Çalışma gücü kaybı oranı % 50 -% 59 arasında olanlar en az 16 yıl 5760 prim günü

c)Çalışma gücü kaybı oranı % 40 -% 49 arasında olanlar en az 18 yıl 6480 prim günü

ile emekli olabilirler.

İş arayan engelliler ve işverenlerin İŞKUR portalına kayıt yaptırarak veya şahsen İŞKUR a kayıt olmaları zorunludur. Kayıt yaptıran engelli birey öncelik hakkına sahip olduğunu beyan eder.14 yaşını dolduran % 40 ve üzeri tüm engelliler İŞKUR’ a kayıt yaptırabilirler.

İş Kanuna tabi çalışan engellilerin işe giriş tarihlerine göre ve engel oranlarına göre erken emeklilik süreleri farklılık gösterir.

İş Kanununa Tabi Çalışan Engellilerde Erken Emeklilik İçin Çalışma Süreleri:

Sigorta Başlangıç Tarihi %40 ile 59 arası %60 ile 79 arası %80veüzeri

05.08.1991 ve öncesi 15 yıl; 3600 gün 15 yıl; 3600 gün 15yıl;3600 gün

06.08.1991 - 05.08.1994 16 yıl; 3760 gün 15 yıl 8 ay; 3680 gün 15 yıl; 3600 gün

06.08.1994 - 05.08.1997 17 yıl; 3920 gün 16 yıl 4 ay; 3760 gün 15 yıl; 3600 gün

06.08.1997 - 05.08.2000 18 yıl; 4080 gün 17 yıl; 3840 gün 15 yıl; 3600 gün

06.08.2000 - 05.08.2003 19 yıl; 4240 gün 17 yıl 8 ay; 3920 15 yıl; 3600 gün

Sigorta Başlangıç Tarihi %40 ile 49 arası %50 ile 59 arası %60 ve üzeri

05.08.2003 -30.09.2008 20 yıl; 4400 gün 18 yıl; 4000 gün 15 yıl; 3600 gün

01.10.2008 -31.12.2008 18 yıl; 4 bin100 gün 16 yıl;3bin700 gün 15 yıl;3bin700 gün

01.01.2009 -31.12.2009 18 yıl; 4 bin200 gün 16 yıl;3bin800 gün 15yıl;3 bin800 gün

01.01.2010 -31.12.2010 18 yıl; 4 bin300 gün 16 yıl;3 bin900 gün 15yıl; 3bin900 gün

01.01.2011 -31.12.2011 18 yıl; 4 bin400 gün 16 yıl; 4 bin gün 15yıl;3bin 960 gün

01.01.2012 -31.12.2012 18 yıl; 4 bin500 gün 16 yıl; 4 bin100 gün 15yıl;3bin960 gün

01.01.2013 -31.12.2013 18 yıl; 4 bin600 gün 16 yıl; 4 bin200 gün 15 yıl;3bin 960 gün

01.01.2014 - 31.12.2014 18 yıl; 4 bin680 gün 16 yıl; 4 bin300 gün 15yıl;3 bin 960 gün

01.01.2015’den sonra 18 yıl; 4 bin680 gün 16 yıl; 4 bin 320 gün 15yıl;3bin 960 gün

 

BAĞ-KUR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

5510 Sayılı Kanununa göre engel oranı %40 ve üzerindeki engelliler hem çalışarak hem de isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek erken emeklilik haklarını kullanabilirler.

1 Ekim 2008 öncesinde Bağ-Kurlu olan engellilere erken emeklilik hakkı tanınmamışken bu tarihten sonra Bağ-Kurlu engellilere de erken emeklilik hakkı verilmiştir. Bağ-Kurlu engelli çalışanların erken emeklilik vergi indirimi belgesi almak zorunluluğu yoktur.

Bağ-Kur’lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı ve emeklilik için gerekli süreler:

%60 ve daha çok olanlar 15 yıl, 3 bin 960 gün

%50 – %59 arası olanlar 16 yıl, 4 bin 320 gün

%40-%49 arası olanlar 4 bin 680 günde emeklilik hakkı alırlar.

Diğer Hususlar:

Engellerinden erken emekli olmak isteyen çalışanın dilekçe ile başvuru yapması esastır. Aksi halde SGK engelli çalışana emeklilik için bir bildirim yapmaz.

4857 Sayılı İş Kanunu 30.Maddesinde 15.05.2008 tarihinde yapılan değişikliğe göre işverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde % 3 engelli, kamu işyerlerinde ise % 4 engelli çalıştırmak zorundadırlar.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DÜZENLEMELER

Madde 53 – (Değişik: 13.02.2011-6111/99 md.)

Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

2)Günlük çalışma saatlerinin tespiti:

Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

(Ek fıkra: 13.02.2011-6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

TSK da engelli olarak çalışan personelden; görme engelli, az gören, gece körlüğü ve yürüme engeli olanların kış saati uygulamasının olduğu aylarda (mesai saati bitiminin karanlığa geldiği günler için ) yaşayabilecekleri olası kazaları önlemek için mesai saati düzenlemesinin yapılmasının uygun olduğu kurum tarafından yayınlanan yazıda belirtilmiştir.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti:

Madde 101 – (Değişik: 132/2011-6111/105 md.)

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Devlet Memurları Kanununda gece mesaisi tanımı olmadığından SİMESEN tarafından gece mesaisi tanımına ilişkin Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuştur. Devlet Personel Başkanlığının görüşü İş Kanununda yer aldığı gibi ‘’akşam 20: 00 ile sabah 06:00 saatleri arası memurlar için gece çalışma saatleridir ‘’ şeklindedir.(18.09.2014 tarihli 3292642-0402 sayılı görüş yazısı)

Madde 105 – (Değişik: 13.02.2011-6111/107 md. Refakat İzni

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Engelli sağlık raporuna sahip olmak refakat izni alma hakkını sağlamaz. Refakat izni için doktor tarafından ayrı bir rapor düzenlemesi gerekir. Yukarıdaki haller oluştuğunda doktor kararı ile raporda ‘’refakatlı bakıma ihtiyacı olduğu,refakat edilmediğinde hayati tehlikeye sahip olduğu ve refakat süresi, gerekirse refakatçıya ait diğer özellikler yazıldığında refakat izni sağlık raporunun çıktığı gün başlar.

TSK da çalışanlar için refakat iznine dair sağlık raporu uygun ise iznin sağlık raporunun başladığı gün başlaması gerektiğine dair yazı yayınlanmıştır.(Ocak 2015)

GENELGE (İZİNLER HAKKINDA)

T.C.Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 03 Aralık 2002 tarihinde yayımladığı (2002/58) Genelgesinin 3.Maddesinde ‘’Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır. ’’ İfadesi yer alır.

TSK da çalışan engelli personelin 3 Aralık ve 10 Mayıs günlerinde ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle valilik tarafından tatil edilen günlerde ayrıca bir talimata gerek kalmadan belirlenen tatil sürecince idari izinli sayılacakları ilgili kurum tarafından yayınlanan yazıda belirtilmiştir.

5378 SAYILI ENGELLİLER KANUNU (ERİŞİLEBİLİRLİK HÜKÜMLERİ)

Madde 4-d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır.

Madde 7 – Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır.

Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur.

Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması sağlanır.”

Madde 14 – Engellilerin iş gücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı için kendi işini kurmaya rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirler alınır.

İşe başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.

Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve engellilerin çalıştığı iş yerlerinde makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işverenler tarafından yapılması zorunludur.

Geçici Madde 2.- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.

Geçici Madde 3-Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilir.(Temmuz 2015)

(Ek: 06.02.2014-6518/75 md.) 07.07.2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlüdür.

EKPSS YÖNETMELİĞİ

Engelli çalışanlar engelliliği artırıcı işlerde çalıştırılamazlar.

LOJMAN DÜZENLEMESİ

Kamu Konutları yasa ve yönetmeliğinde engellilere ait bir düzenleme yoktur. Ancak kurumlar kendi lojman yönergelerinde engellilere ve engelli yakını olan çalışanlarına yönelik düzenleme yaparlar.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Lojman Yönergesinde 09.11.2012 Tarihinde Yapılan Değişiklik şu şekildedir:

Madde 16: (f) Kendisi, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre % 50 ve üzeri engel oranı olan her birey için +10 puan verileceği ve feragatlı lojmanlardan yararlanmak istemeleri halinde öncelik tanınacağı hükme bağlanmıştır.

TSK da çalışmakta olan ağır engelli eş, çocuk, bakmakla yükümlü olduğu anne ve baası ve vasi olma şartı ile kardeşi olan tüm personele lojman için ilave 50 puan verilmesi kararı kesinleşmiştir. (24 Şubat 2015) TSK da çalışan engelli ve engelli yakını olan (ağır engelli olmayan) personel hakkında lojman düzenlemesi yapılması çalışmaları devam etmektedir.

ENGELLİ ARAÇ PARK KARTI TEMİNİ

2011 Tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile engellilik derecesi % 90 ve üzerinde olan engelliler adına tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçların plakalarındaki engelli işareti kaldırılmıştır. Bu araçların engelli park yerlerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla ‘’engelli araç park kartı ‘’ verilmeye başlanmıştır.

Engelli Araç Park Kartı il/ilçelerde Trafik Tescil Amirlikleri tarafından verilmektedir.

Ankara'da olanlar için adres: Kurtuluş Trafik Tescil Amirliğine başvurulacaktır.

 

Gerekli Belgeler:

-Engelli kişinin nüfus kağıdı ve fotokopisi

-Rapor aslı ve fotokopisi

-Araç ruhsat ve fotokopisi

-Bir resim

Başvurunuz hemen sonuçlanacağından müracaat etiğinizde kartınızı alabilirsiniz.

Kartı aracınızın önünde bırakarak engelli park yerlerinden yararlanabilirsiniz. ÖTV indirimli aracı olmayan engellilerin engelli kimlik kartlarını araç ön camına bırakarak engelli park yerlerinden yararlanmak istemeleri halinde ilgili park yerindeki güvenlik görevlisinin inisiyatifinde olduklarını bilmeliler.

Ayrıca %90 ve üzerinde engel oranına sahip ancak ÖTV muafiyetsiz alınan araçlar için de engelli araç park kartı verilmektedir.(Ankara Kurtuluş Trafik Tescil Şubesinden alınan bilgidir)

18 YAŞINI DOLDURAN ERKEK ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

SGK ile ilgili işlem: SGK engelli erkek çocukların engelli olduğunu sisteminde görmediğinden okumayan çocuklar için 18, lisede okuyanlar için 20, üniversitede okuyanlar için 25 yaşını doldurunca çocuğu anne babasının sağlık yardımında düşürmekte ve aylık GSS primi ödemek zorunda bırakmaktadır. Her hangi bir müracaatınız yok ise yani SGK da gelir testi yaptırmadıysanız en yüksek prim miktarı ile aylık borçlandırılmaya başlayan çocuğunuz için hastaneye başvurduğunuzda ‘’borçlu’’ görüneceğinden tüm hastane işlemlerini ücretini ödeyerek yapmak zorunda olursunuz.

Bu nedenle Çocuğunuz 18 yaşını doldurmadan 3-4 ay önce son 1 yıl içinde alınmış engelli sağlık raporunuzla bulunduğunuz ildeki SGK ya müracaat ederek çocuğunuzun engelli olduğunu belirtip ve maluliyet tespit işleminin yapılmasını isteyiniz. Böylece çocuğunuzun 18 yaşını doldurmadan önce maluliyet tespiti yapılır. SGK Sağlık Kuruluna göre malul olduğuna karar verilenler kesintisiz sağlık yardımına devam ederler.

Ancak SGK çocuğunuz için tekrar rapor isteyebilir. Bu durumda SGK nın verdiği sevk yazısı ile sevk olunan hastanede sağlık rapor alım işlemlerini başlatırsınız. Hastane Baştabipliği sağlık rapor sonucunu doğrudan sizi sevk eden SGK ya gönderir. Raporunda ağır engelli olmayanları SGK Sağlık Kurulu malul saymayabilir. Bu çocuklar GSS primi ödemek zorunda olup anne babalarının ölümü halinde yetim aylığı hakkı alamazlar. Raporunda engel oranı %60’ın üzerinde olan bazı engel gruplarını da malul saymayabilir. Örneğin %70 işitme engelli erkek çocuğunu ‘’çalışabilir’’ göreceğinden Genel Sağlık Sigortası Primi ödemek zorunda kalabilir. Burada engelli çocuğun ‘’ağır engelli’’ olması ve SGK Sağlık Kurulunun son kararı önemlidir.

Çocuğu 18 yaşında ve halen lise seviyesinde öğrenci olan engelli çocuk aileleri; okuldan alınan öğrenci belgesini SGK ya vermeli ve aynı zamanda engelli sağlık raporu ile birlikte maluliyet tespitini talep etmelidirler.

Not: SGK tarafından prim borcu olanlar; belirtilen tarih aralığında kuruma(SGK) müracaat ederek borcunuzun yapılandırılmasını isteyiniz. Eylül 2014 Torba Yasa ile SGK prim borçlarının faizini ödemek zorunluluğu kalkmıştır. Ancak borçlu olunan anaparanın taksitle ödenmesi mümkün olmuştur.

18 YAŞINI DOLDURAN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN MAHKEMEDEN VASİ KARARI ÇIKARILMASI

Zihinsel engelli çocuğu olanlar; çocuğun durumunu gösteren engelli sağlık raporu ile il Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır. Vasilik davası harca tabi değildir. Sadece pul ve dosya parası alınır. Dava günü vasisi alınacak kişi ile birlikte mahkemeye gitmek gerekmektedir.

ENGELLİ KİMLİK KARTI ÇIKARTILMASI

Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre engelli kimlik kartları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri tarafından verilecektir.

Engelli kimlik kartları engellilere tanınan tüm indirim, haklar ve hizmetlerden yararlanılması için kullanılır.

Bu konudaki dayanak şu şekildedir:

‘’Özellikle belediyeler, TCDD, THY, Devlet Tiyatroları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları engellilere yönelik hizmetlerde Engelli Kimlik Kartını esas alacaklardır.’’

Engelli kimlik kartı temini: Engelliler il/ilçe Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gerekli belgeler ile müracaat ettiğinde engelli kimlik kartı alabileceklerdir. Bu kartta engelli 15 yaşını dolduruncaya dek resim bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak 15 yaşını doldurduğunda resimli kart olmak zorundadır.

Engelli kimlik kartına resim ilavesi için eski kart ve diğer gerekli belgeler ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir.

Ağır engelli olanlar engelli kimlik kartlarında refakatçileri ile birlikte ücretsiz ulaşımdan yararlanabileceklerinden engelli kimlik kartlarını değiştirmeli ve refakatlı ibareli kartlarını almalıdırlar.

 

Engelli kimlik kartı çıkartmak için gerekli belgeler:

-Sağlık raporu aslı ve fotokopisi

-2 Adet resim

-Nüfus kağıdı ve fotokopisi

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE ÖDEME KAPSAMINDA OLAN BAZI TIBBİ MALZEMELER

Aşağıdaki bilgiler 25 Şubat 2015 tarihi itibarı ile günceldir.

1-ANTİDEKÜBİT OTURMA SİSTEMİ

Süre: 2 yıl

Özellikler: duyu kaybı olan ve uzun süre oturan hastalarda dekübit yaralarının oluşmasını önleyen kuru hava dolaşımlı, hücreli ya da jel oturma sistemli olması.

Ödenecek Miktar: 1.000,00 TL

2-TEKERLEKLİ SANDALYELER

Özellikli Akülü Tekerlekli Sandalye

Süre: 5 yıl

Ödenecek Miktar: 10.000,00 TL (bu ürün gaziler içindir)

Standart Akülü Tekerlekli Sandalye

Süre: 5 yıl

Özellikler: elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, elektronik akü şarj cihazlı, en az 24 ah 12 v 2 adet aküsü olan, suya dirençli, kollukları ve ayaklıkları çıkabilen, 12 derecelik eğimi güvenli olarak çıkabilen, şasesi kalın çelikten üretilmiş, 100 kg a kadar hasta taşıma özelliğine sahip, ağırlığı 60-100 kg arasında olan, iç mekanlar için uygun olan, saatte max 6 km/h hız yapabilen,

Akülü tekerlekli sandalyenin hangi hallerde ödeneceği:

"1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;

a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,

b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,

c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

2)Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalyenin Kurumca bedelleri karşılanır.

3)Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

4) İlgili firma tarafından en az 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

5) 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

Pediatrik Akülü Tekerlekli Sandalye

11-16 (16 yaş dahil) yaş arası hastalarda da ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden Kurumca karşılanır.

Aktif Tekerlekli Sandalye

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma derinliği, oturma genişliği, sırt yüksekliği ve bacak uzunluğu gibi ölçülere göre kullanıcının ihtiyacı olan aksesuarlarda ilave edilerek üretilmiş, iç ve dış ortamda kullanılabilen, lastiklere 6-8 bar hava basılarak hastanın çok hızlı ve kolay hareket etmesini sağlayabilen, 7-12 kg arasında ağırlığı olan,

Ödenecek Miktar: 2.250,00 TL

Standart Manuel Tekerlekli Sandalye

Süre: 5 yıl

Özellikler: kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir, çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan, farklı oturma ebatları olan,

Ödenecek Miktar: 500,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

Hafif Manuel Tekerlekli Sandalye

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitten üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen.

Ödenecek Miktar: 1.200,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi yanında, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi, veya nöroloji uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

Pediatrik Tekerlekli Sandalye

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitten üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen.

Ödenecek Miktar: 1.200,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi yanında, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi, veya nöroloji uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda Kurumca bedeli karşılanır.

ÖNEMLİ: Akülü tekerlekli sandalye SGK ya iadesi zorunlu tıbbi malzeme olduğu için depo mevcudunda bulunabilir. Yeni reçete yazdıranlar mutlaka bulundukları ilin SGK binasına giderek akülü tekerlekli sandalyenin depo mevcudunda bulunup bulunmadığını sorgulayıp eğer yoksa buna ait kaşeyi reçete üzerine bastırmalılar. Aksi halde SGK geri ödeme yapmayacaktır. SGK deposunda akülü tekerlekli sandalye mevcut ise olan aracı almak durumunda kalabilirsiniz.

Bu uygulamanın kaldırılması yönünde çalışma yapılmaktadır. Bu nedenle akülü tekerlekli sandalye almak isteyenlerin uygulamanın devam edip etmediği yönünde ilgili SGK yı arayarak bilgi almaları yerinde olacaktır.

Banyo Tuvalet Sandalyesi

Süre: 5 yıl

Özellikler: banyo yapmaya elverişli, şase üzeri elektro statik boya kaplı, su sabun şampuan vs. etkilenmeyen, oturma zemini dekübiti önlemek için yumuşak olan, altında doldurma boşaltma kovası olan gerektiğinde kova yerine klozet kullanımı için arka tekerlekler 20-24 inç aralığında olan.

Ödenecek Miktar: 750,00 TL

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanması için;

a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince,

b)31-60 seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca),

c)60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

SP li hastalar özel sağlık sunucularında yılda en fazla 60 seans yatarak fizik tedavi alabileceklerdir.

DİŞ TEDAVİLERİ

% 40 ve üzerinde engelli olanlar için diş tedavi ücretleri kurumca karşılanır.

Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak;

a)Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,

b)Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,

c)Konjenital diş eksikliği vakalarında,

ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda, hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografik tetkiklerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 adet “kemik içi implant uygulaması” olmak üzere her implant için 90 (doksan) TL ödenir.

Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak, trafik kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmaz.

Başta zihinsel engelli olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan kişilerin diş tedavileri, sınırlı uyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi veya sedo-analjezi altında müdahale gerekmesi durumunda genel anestezi veya sedo-analjezi bedelinin ödenebilmesi için; tedavinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık hizmeti sunucularında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir."

HASTA ALT BEZİ

2 yaşını dolduran engelli çocuklar için 2 yıllık olmak üzere, tek doktor imzalı ‘’mesane ve rectum kontrolü yoktur’’ ibareli raporla aylık 120 adet bez ödeneği alınmaktadır.

Hasta alt bezi geri ödemeleri için işlemler şu şekildedir.

1-Reçete 2(iki) ayda bir yazdırılıyorsa en az 60 günde bir kez yazdırılmalıdır.

Fatura reçete ile aynı gün ya da reçete yazdırdıktan sonra 10 gün içinde kestirilmelidir.

2-Bir aylık 120, iki aylık 240 adet yazdırılmalıdır.

3-Ankara’da Bahçelievler SGK ya teslim edilmelidir.

4-Barkod yapıştırma işlemi artık yoktur.

5-Fatura üzerine satış yetkilisi tarafından hastanın adı soyadı, TC nosu, SUT kodu (A1049), ürün barkod no, ürünün alındığı yerin kaşesi ve imza, vergi nosu,’’……..adet bez teslim edildi’’ yazısı,

fatura arkasına da sigortalı tarafından ‘’……adet bezi teslim aldım’’ yazısı, ad soyad, TC No, telefon numarası yazılmalı ve imzalanmalıdır.

6-Fatura tesliminde zaman kısıtlaması yoktur. Belgeler hazır ise istenildiği zaman teslim edilebilir.

7-Teslim edilecek belgeler şunlardır:

Bez raporu (aslı gibidir onaylı. Aile Hekimliklerinden de bu onay yaptırılabilir), bez reçetesi, bez faturası ve SGK da doldurulacak form.

8-Aile hekimlikleri olmak üzere her doktor bez reçetesini yazmakla yetkilidir.

9-SGK da doldurulacak form elinizde mevcut olursa belgeler posta ile de gönderilebilir. Bulunduğunuz ilin SGK binası adresine posta ile gönderebilirsiniz.

Ankara’da yaşayanlar için adres:

Bahçelievler SGK

3.Cad.No:33 PTT Karşısı B-Blok

Bahçelievler/ANKARA.

Bez ücreti sigortalı adına Ziraat Bankasına isme yatırılmaktadır.

Not: Bir medikalden de alım yapılabilir.

KAMUSAL HAKLARDA İNDİRİM

Su İndirimi

Bulunduğunuz il/ilçe belediyesinin engellilere su indirimi yapıp yapmadığını ilgili birimden öğreniniz.

Ankara’da su indiriminden (%50 oranında) yararlanmak için 18 yaşını doldurmak gerekmektedir. Ev sahibi, kiracılar ve lojmanda oturanlar su indirimi yaptırabilirler. Ev sahipleri ve kiracıların evin deprem sigortası belgesini göstermeleri gerekmektedir.

Elektrik ve doğalgazda indirim yoktur.

Digitürk İndirimi

Engelliler, gaziler ve şehit eşleri için Digitürk paketleri % 50 indirimlidir.

Digiturk Paketlerinde %50 indirim kampanyasından yararlanabilmesi için engellinin aşağıdaki belgelerden biri ile durumu belgelemesi gerekmektedir:

Engelli kimlik kartı

Engelli sağlık raporu

Nüfus cüzdanlarına işlenmiş ve engelli oranı yüzde 40 ve üzerinde olanların nüfus cüzdan fotokopileri

Emekli Sandığı Serbest Seyahat Kartı ( Gazi Tanıtım Kartı, Şehit Ailesi Ücretsiz Seyahat Kartı, Vazife Malulü Ailesi Ücretsiz Seyahat Kartı)

Bilgi için (212) 4737373 arayınız

Türk Telekom Sosyal Tarife

Türk Telekom Sosyal Tarife engelliler, gaziler ve şehit yakınları için düzenlenmiştir.

Başvuru için engelli raporu, nüfus kağıdı fotokopisi gereklidir. İlgili Telekom Merkezine engelli birey ile ya da vasi kararı ile başvuru yapılmalıdır.

Sosyal Tarife 11 Haziran 2012 tarihi itibariyle yeniden abone alımına açılmıştır.

Aşağıdaki fiyatlandırmalar 2014 yılına ait fiyatlardır.

Bu bilgiler http://www.turktelekom.com.tr/ adresinden alınmıştır.

Aylık paket ücreti tüm vergiler dahil 12,50 TL’dir.

Paket kapsamındaki bedava dakikalar tüm ev-iş telefonlarına doğru yapılan şehir içi görüşmeler için geçerlidir

Tarife kapsamında 3.000 dakikaya kadar şehir içi ve şehirlerarası görüşmeler ücretsizdir.

3.000 dakika limitini aşan şehir içi ve şehirlerarası görüşmeleriniz dakikası 12,6 kuruş üzerinden ücretlendirilir.

Şehirlerarası görüşmeleriniz dakikası 12,6 kuruş üzerinden ücretlendirilir.

GSM görüşmeleriniz dakikası 37 kuruş üzerinden ücretlendirilir.

Akşam 7’den Sabah 7’ye şehir içi ve şehirlerarası tam 3.000 dk. bedava konuşma hakkı tarifeye dahildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ücretsiz seyahat kartı verilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından ev telefonu aboneliği yaptıran veya olan müşterilerimiz tarafından tercih edilebilir. 18 yaşından küçük bedensel engelli vatandaşlar, velisinin/vasisinin izni ile bu tarifeden faydalanabilecektir.

Engel durumuna göre, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzeri olan müşterilerimizden tam teşekküllü hastanelerden alınmış olan sağlık kurulu rapor/heyet raporu ibraz edenler faydalanabilir. Kurumlar tarafından tahsis edilen “kimlik kartları” ile yapılan başvurular kabul edilebilir.

Sadece adına kayıtlı bir telefon aboneliği için bu tarifeden faydalanılabilir.

Abonelik sadece belge ile durumunu ispatlayabilen müşteriler için geçerlidir. Doğal vasi veya mahkeme kararı ile vasi olan kişiler Sosyal Tarife’den faydalanamaz.

Beyaz Kart, Belediyelerin vermiş olduğu Paso veya benzeri kartlar ile yapılan başvurular kabul edilmez.

TTNET ve Fiber İnternet

Bu hizmetler yaş sınırı olmaksızın %25 indirimlidir.

Aşağıdaki bilgiler http://www.ttnet.com.tr/ adresinden alınmıştır.

Engel oranı % 40 ve üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit Eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne, baba veya çocuklar) istenen belgeler ile birlikte başvurarak, Engelli, Şehit ve Gazi yakınları müşterilerine özel sunulan TTNET Sizinle paketlerinden faydalanabilirler.

Bu indirimden yararlanmak için Türk Telekom 444 0375 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Başvuru için istenen belgeler şunlardır:

Engelli müşteriler için;

Engelli müşteriye ait T.C. Nüfus Cüzdanı

Engelli müşteriye ait Engelli Kimlik Kartı veya Sağlık Kurulu Raporu

Eğer T.C. Nüfus Cüzdanı'nda Özürlü Oranı'nı gösteren bir ibare yer alıyorsa, Özürlü Kimlik Kartı veya Sağlık Kurulu Raporu'na gerek duyulmamaktadır.

Başvuran 1. derece yakını ise, yakınına ait T.C. Nüfus Cüzdanı

Gazi ve Şehit yakınları müşteriler için;

Gazi ve Şehit yakınları müşteriye ait T.C. Nüfus Cüzdanı

Gazi ve Şehit yakınları müşteriye ait Emekli Sandığı serbest kartı

Başvuran 1. derece yakını ise, yakınına ait T.C. Nüfus Cüzdanı

Başvuru sırasında istenen koşullar şunlardır:

İndirimli paketlerden engellilik oranı % 40 ve üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne, baba veya çocuklar) yararlanabilirler.

Abonelik başvurusunu Engelli, Gazi/Şehit eşi yapıyorsa abonelik, Engelli, Gazi/Şehit Eşi üzerinde olacaktır. Eğer Engelli, Gazi/Şehidin birinci dereceden yakını (anne, baba veya çocuğu) abonelik için başvurursa indirimden faydalanabilecek ve abonelik Engelli, Gazi/Şehit yakını üzerine gerçekleşecektir.

Bu paketlere başvuruda bulunulacak her T.C. Kimlik Numarası için bir paket satışına izin verilecektir.

Türksat Uydunet Hizmetleri

Türksat'ın hizmetini vermiş olduğu Uydunet internet hizmetinde, abonelerin gerekli koşulları sağlamak şartı ile %25 indirimli olan Engelsiz Tarife uygulaması vardır.

Belirli hızlarla sınırlanan bu tarife sadece internet hizmetinde geçerlidir. Kablo TV, Teledünya ve ek servis bedellerinde herhangi bir indirim bulunmamaktadır.

http://www.kablonet.com.tr/ adresinden alınan bilgiye göre: yeni abonelik başvuruları; İl Müdürlükleri, iş Ortakları ve Çağrı merkezi üzerinden, tarife değişimiyle geçiş işlemleri ise İl Müdürlükleri ve İş Ortakları ofislerinden yapılabileceklerdir. Engelli kimlik kartı veya engelli raporu ve nüfus kağıdı ile başvuru yapılmalıdır.

Türkcell Süperonlıne

Engel Tanımayanlar kampanyasından engellilik oranları %40 ve üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit Eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne, baba veya çocuklar) faydalanabilirler.

Hak sahipleri Turkcell Superonline Müşteri Hizmetlerine (0 850 222 0 222) yapılacak başvurularla kampanyaya katılabilirler.

Bu bilgiler http://www.superonline.net adresinden alınmıştır.

Bu hizmetlerde %25 indirim mevcuttur.

Cep Telefonu Hizmetlerinde İndirim

Türkcell, Telsim ve Vodafon da engellilere özel tarifeler mevcuttur

Bu tarifelerden engelli kişi kendi adına yararlanır.

ULAŞIMDA İNDİRİM

Şehir İçi Ulaşım: Belediye otobüsleri, Metro seferleri, TCDD ve Deniz Yollarının şehir içi seferleri ücretsizdir.’’Ağır engelli’’ibareli raporu olanların bir refakatçisi engelli kişi ile birlikte olmak şartıyla ücretsiz ulaşımdan yararlanır.

TCDD ve Deniz Yolları: Devlet Demiryollarına ve Deniz Yollarına ait şehir dışı seferleri ücretsizdir.’’Ağır engelli’’ibareli raporu olanların bir refakatçisi engelli kişi ile birlikte olmak şartıyla ücretsiz ulaşımdan yararlanır.

Ücretsiz seyahat hakkı için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden alacağınız ‘’Engelli Kimlik Kartı’’ geçerlidir. Ağır engelli ibareli raporu olanlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden alacakları Refakatli Engelli Kimlik Kartı ile ücretsiz seyahat hakkından refakatçileri ile birlikte yararlanabilirler.

Şehirler Arası Otobüslerde İndirim: %30 indirim mevcuttur. İnternetten bilet alımlarında bu indirimden yararlanılamamaktadır.

Engelli indirimi yapmayan ya da otobüslerde engelli indirimini sınırlı sayıda engellilere yapan otobüs firmaları hakkında tutanak tutturup Ulaştırma Bakanlığına bildirebilirsiniz.

THY İndirimi: %25 indirim mevcuttur.

Ancak ekonomik bilet alanlar ile internetten bilet alanlar bu indirimden yararlanamamaktadır.

Tekerlekli sandalyede olanlar, görme ve işitme engellinin ikisine birden sahip olanlar tek başlarına seyahat etme özgürlüğüne sahip değillerdir. Bu kişilerin yanında mutlaka refakatçi bulunmalıdır.

TIBBİ MALZEME ALIMINDA ÖDEME YARDIMI

Hanede kişi başına düşen miktar asgari ücretin üçte birinden az olanlar bağlı oldukları il/ilçe SYDV ye (Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı) başvurarak almış oldukları tıbbi malzemelerin SGK ödemesi dışında kalan miktarı talep edebilirler.

Burada Vakıf Değerlendirme Kurulunun kararınca kişiye ödeme yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE İNDİRİM

Müze ve ören yerlerine giriş ücretsizdir.

Özel işletilen müze ve tarihi yerlerde indirim hakkı işletmenin inisiyatifindedir.

DEVLET TİYATROLARINDA İNDİRİM

Gösterileri ücretsiz izleme hakkı vardır.

Engelli Tiyatroları Kültür Bakanlığından maddi destek almaktadır.

BAYİİLİKLER

18 yaşını dolduran zihinsel yetersizliği olmayan ve vesayet altında olmamak şartı ile her engelli birey Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sayısal Oyunlar Bayiliklerini alabilirler.

ENGELLİ SEÇMENLER

Seçim Kurulları seçimlerde oy kullanacak engelliler için oy kullanma alanlarını engellilere uygun hale getirmekle yükümlüdürler. İlgili hükümler şunlardır:

Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

Sandığın konulacağı yer: Madde 74

Sandıkların konulacağı yerleri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için gerekli tedbirleri ilçe seçim kurullarının denetiminde sandık kurulu tespit eder. Sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi gözetilir. Engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır.

Oy vermede sıra: Madde 90

Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve engelliler bekletilmezler. Yaşlılar önce alınabilirler.

Birleşik oy pusulasının atılması ve işaretleme: Madde 93

Kapalı oy verme yerinde birleşik oy puslasını katlayıp yapıştırdıktan sonra, seçmen burasını terkeder ve birleşik oy puslasını sandığa bizzat atar.

Körler, felçliler veya bu gibi bedeni engellilikleri açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez.

Not: Refakat eden seçmene de oy vermede öncelik tanınır.

www.ysk.gov.tr adresinden ‘’yurt içi seçmen sorgulama ‘’kısmından sistemde bilgiler kontrol edilebilir.Ortopedik ve görme engelliler bu sorgulamada engellilik durumunu ‘’yok ‘’ olarak görüntüler ise ‘’Engelli Beyan Formu’’ doldurarak engelliliklerini beyan edebileceklerdir. Bu beyan formunu Yüksek Seçim Kurulunun her seçim öncesi belirttiği tarihler arasında Mahalle Muhtarlıklarına kendileri ya da bir yakınları ile iletebileceklerdir.

BELEDİYE HİZMETLERİ

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri engellilere yönelik çalışmalar yapmakla yükümlüdürler. Bağlı olduğunuz belediyelere müracaat ederek engellilere yönelik hizmetleri öğrenebilirsiniz.

Meslek Edindirme Kursları, Yaşam Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Temizlik, Servis Hizmetleri, Psikolojik Destek Hizmetleri, Sosyal Yardım, Bakım, Bilgilendirme, Bakım ve Onarım Hizmetleri belediye hizmetlerine örnektir.

Bu hizmetlerden yararlanabilmek için Belediye Engelli Hizmet Birimine kayıt olunması gerekmektedir.

ENGELLİ ARAÇ PARK YERİ YAPTIRILMASI

ÖTV indirimli aracı olanlar yaşadıkları yerin belediyesine müracaat ederek evlerine yakın yerde kendilerine ait engelli araç park yeri yapılmasını sağlayabilirler. Dilekçe ile birlikte engelli sağlık raporu, araç ruhsatı ve nüfus kağıdı ile başvurulmalıdır.

Engelliler için ayrılmış park yerlerinin işgalini halinde para cezası iki kat artırılır.

(5378 Sayılı Engelliler Kanunu Madde 31: 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendi.)

MUAYENEDE ÖNCELİK HAKKI

Tüm hastanelerde engellilere muayene sırasında öncelik hakkı vardır.

ENGELLİ ÇOCUKLARIN AŞI PROGRAMLARI

Engelli çocukların aşılanması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Buna göre okula pasif kayıtlı olan ya da aktif kayıtlı oldukları okullarda aşılanamayan engelli çocukların aileleri bağlı oldukları Aile Hekimliklerine müracaat ederek çocuklarının aşılarının sağlayabilirler.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNDE HAKLAR

TOKİ kampanyalarında uygun şartları taşıyan engellilere öncelikle engellilere ait kuraya katılma hakkı verilir. Bu kurada kendilerine ev çıkmayanlar ikinci olarak genel kuraya katılma hakları da vardır.

Başvurunuzda bu uygulamanın olup olmayacağı hakkında bilgi alınız.

OTURULAN KONUTTA DÜZENLEME YAPILMASI

Oturulan konutta ve apartmanda yönetmelik gereği engellilere uygun düzenlemeler yaptırılabilir. Kat mülkiyeti yasasına tabi olan apartman, site vb. konutlarda yaşayan kişiler getirilen yasal düzenleme ile engeline uygun düzenleme yaptırma olanağına sahip olmuşlardır. 5378 sayılı Yasanın 19. maddesinde;

“Madde 19- 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiştir.

Ayrıca Yasa hükmünde sözü edilen komisyonun kuruluş ve çalışma usülleri ile ilgili “Yapılarda Engellilerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ENGELLİ SPORCULAR

Engellilerin profesyonel olarak spor yapmaları için Devlet Bakanlığına bağlı Engelliler Spor Federasyonu vardır.

Engelli gençler için Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat Oyunları’nda ilk üç dereceyi alanlara milli sporcularda olduğu gibi özel bir puan verilecek. Bu gençler de özel yetenek sınavlarına girmeyecek ve yerleştirmelerini ÖSYM yapacaktır. YGS olmadan Yüksek Öğrenime yerleşme hakkı verilmiştir.

SAĞLIK RAPORU ALIMI ÜCRETİ

Engelli sağlık rapor alımı Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde 3 lira iken 20 lira olarak ücretlendirilmiştir.(Ağustos 2014).Mart 2013 Sağlık Uygulama Tebliği yayınlanana dek ücretsiz olan sağlık rapor işlemleri tüm hastanelerde ücretli hale getirilmiştir.

Rapor esnasında yapılan her türlü işlem, test vb. ücretlidir.

GÖRME ENGELLİLER VE İMZA İŞLEMİ

2011 tarihinde yapılan bir değişiklik ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 15. maddesinin üçüncü fıkrasında şu değişiklik yapılmıştır: “Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.”

Böylelikle görme engellilerin imza gerektiren işlemleri yanlarında şahit olmaksızın yapamamalarına dair 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu ile yürürlükten kaldırılan düzenlemenin, görme engelliler bakımında uygulamasının devamı sağlanmış olacaktır.

MESLEK EDİNDİRME HAKKI

Halk eğitim merkezleri, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB gibi kamu kurumlarında engellilere özel meslek edindirme kursları açılmakta, bu kursları bitiren engellilere iş yerleştirmelerde öncelik tanınmaktadır.

Meslek Edindirme Kursları hakkında bilgi için:

www.iskur.gov.tr

www.meb.gov.tr

KORUMALI İŞ YERLERİ

İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelli bireyler için istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsar.

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve korumalı işyerinde çalışmak isteyen engelli bireyler bireysel olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile işyerlerine başvururlar. İşyeri, işe aldığı engelli bireyleri en geç bir ay içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Korumalı işyerine kabul edilecek engelli bireyler ve istenecek belgeler:

Madde 14 – (1) Korumalı işyerinde istihdam edilebilmek için;

a) En az % 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olmak,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmak,

c) 15 yaşını bitirmiş olmak gerekir.

 

(2) Kabulde;

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Engelliler için Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya onaylı örneği,

c) İki adet fotoğraf,

ç) Var ise öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya aslı ibraz edildiğinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce onaylanan örneği istenir.

BAKIMA MUHTAÇ YAKINI OLAN ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA

Anne, baba, eş ya da çocuklarından bakıma muhtaç engelli olanlar; yetkili hastaneden alınmış sağlık raporu ile bakıma muhtaçlıklarını belgeleyen erbaş ve erler ailesinin ikametine yakın bir garnizonda askerlik yapabilmek için bulundukları ildeki askerlik şubesine ya da Kuvvet Komutanlıklarına dilekçe ile başvurabilirler.

ÜNİVERSİTEYE GİRECEK VE ÜNİVERSİTEDE OKUMAKTA OLAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN HAKLARI

Üniversite sınavında öğrencilerin engel gruplarına uygun düzenlemelerin yapılabilmesi için başvuru aşamasında engellilik raporlarını ÖSYM lere vermeleri gerekmektedir.

1- Özel yetenekle üst öğrenime geçiş yapmak isteyen ve özel yetenek sınavını kazanan bedensel, zihinsel, görme ve işitme engel grubundaki öğrenciler için YGS taban puanı 20 Aralık 2013 tarihinde 100 puan olarak belirlenmiştir.

Üstün yetenekli öğrencilerin YÖK tarafından değerlendirilmesi sonucu uygun görülmesi halinde YGS ye girmeden Güzel Sanatlar Bölümlerine kayıt olabilmeleri hakkı getirilmiştir. Bu nedenle Otizmli, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli üstün yetenekli çocuklar da bu haktan yararlanabileceklerdir.

2- Üniversiteye girecek ya da üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile ilgili olarak 29 .08.2012 Tarih ve Karar Sayısı : 2012/3584 olan Bakanlar Kurulu Kararında:

‘’Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından ,engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.’’ifadesi yer alır.

3- Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Yürütme Kurulu’nun saptayacağı bir yöntemle, engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Üniversite sınavı sırasında ortopedik ve görme engeli bulunanlar için uygun düzenlenmiş sınav mekanları hazırlanır, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınır.

4- Anadolu Üniversitesinde %40 ve üzeri engelli öğrenciler hiçbir ücret ödememektedirler. Ancak Açık Öğretim Fakültesini mezun olmaları gereken sürede bitiremeyenler öğrenci harcında engel oranlarında indirim yapılarak ödeme yapmaktadırlar. Engelli olduğu halde daha önce ücret ödemiş kişiler bir dilekçe ile ücretlerin iadesini isteyebilirler.

5- Bazı üniversitelerin engelliler için ek kontenjanı var. Ancak bu kontenjanlar standart değildir. Ek puan, ek kontenjan, harç ve öğrenim giderlerinde indirim olup olmadığı konusunda tercih edilecek üniversiteden bilgi alınması yerinde olacaktır.

6- Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptırarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurması durumunda, Başbakanlık Bursu'ndan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda engelli öğrenciye destek verilmektedir.

7- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün öğrenci yurtlarından engelli öğrenciler istemde bulunmaları halinde öncelikle yararlanabilmesi sağlanır. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğine eklenen madde ile tekerlekli sandalye kullananlar, görme engelliler gibi tek başına şehir içi otobüslere binemeyenlere yaşadıkları şehirde yurt imkanı sağlanır. İlgili madde şu şekildedir:

Madde 3- b) Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek yerleşim yerleri Kurumca belirlenir).

8- Her üniversitenin engellilere yönelik çalışmalarını takip eden ‘’engelliler konseyi ‘’bulunmaktadır. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ilk başvuracakları yer burası olmalıdır. Yerleşkenin engellilere uygun olması konusunda çalışmalar yapmakta ve engelli öğrencilerin gerekli ders materyallerine ulaşmalarını sağlamaktadırlar.

9- Engelli öğrenci bulunan yurtlarda engelliler için tuvalet, binanın kat durumuna göre rampa, asansör bulunması zorunludur. Üniversiteler görme, işitme ve ortopedik engelli öğrenciler için ortam, araç, gereç hazırlamak zorundadır.

10- Az gören üniversite öğrencileri fakülte/yüksekokul/bölüm amirliklerine yazılı olarak başvurarak sınav sorularını büyük puntolu harflerle yazılmış olarak sağlayabilirler.

11- Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. (Resmi Gazete 27 Eylül 2014, Karar Sayısı: 2014/6787)

12-İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) programlarında okuyan engelli öğrencilere öğrenim gideri/materyal ücretlerinde engel oranı kadar indirim sağlamıştır.

Fakülte Yönetim Kurulunca alınan karar gereği engellilik oranı %40 veya daha fazla olan engelli öğrenciler, engelli olduğuna dair raporu AUZEF'e ibraz ettikten sonra 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenim gideri/materyal ücretlerinden engel oranı kadar indirim hakkı kazanmışlardır.

Kalıcı engelli öğrencilere uygulanacak indirim oranı, program süresi içindeki bütün dönemlere yansıtılacak.

Geçici engele sahip öğrenciler ise her dönem başında "Sağlık Kurul Raporu"nu fakülteye ulaştırdığı takdirde uygulanacak indirim söz konusu döneme yansıtılacak.

Engelli olduğu hâlde kayıt döneminde raporunu ibraz edemeyen öğrenciler, raporunu ibraz ettikleri tarihte ilgili dönemde uygulanacak indirim tutarı ve iadeler kaleminden ödedikleri fazla tutar iade edilecek.

13- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı gereğince engellilik oranı % 40 ve daha fazla olan öğrencilerden “Açıköğretim Materyal Ücreti” alınmayacaktır.

Açıköğretim Materyal Ücreti İade İşlemleri:

“Bakanlar Kurulu Kararında Sayılan Kanunlar ve engelli kapsamında bulunan öğrencilerin durumları kayıtlar esnasında bilinememekte olduğundan kendilerinden Açıköğretim Materyal Ücretinin ödenmesi istenmiştir. Bu öğrencilerin ödedikleri Açıköğretim Materyal Ücretinin iade edilebilmesi için engel durumu belirten belgeler ile ücretin iade edileceği banka ve şube adı, öğrenciye ait IBAN numarasını içeren bir dilekçeyi aşağıdaki adrese göndermeleri halinde iade işlemi yapılacaktır.

“Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25240 /Erzurum

14- Ankara Üniversitesi Lisans-Ön Lisans programlarında Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak engelli öğrencilere katkı payı/öğrenim ücretlerinde, engel durumunu raporla belgelemeleri koşuluyla engel oranında indirim uygulanacaktır.

NOT: Kayıt yaptırmadan önce; istediğiniz üniversitenin ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile engelli öğrencilere engel oranında indirim yapıp yapmadığı hakkında bilgi alınız.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANLARIN HAKLARI

Gelir Vergisi İndirimi

Engelli çocuğu olan kamu, özel sektör çalışanları ve serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanırlar. Emekli olanlar aldıkları emekli maaşında bu hakkı kullanamazlar. Ancak emekli olup serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır. Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının 2013 Yılı İçin Yayınladığı Engelliler İçin Vergi Rehberi kısmında bilgi verilmiştir.

Nöbet Muafiyeti ve Günlük Bakım İzni Hakkı

Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır. Ayrıca bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara günlük bakım izni konusunda kolaylık tanınması sağlanmıştır.

30 Ocak 2010 tarihli Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Başbakanlık Genelgesinin 3. Maddesi şöyledir:

‘’Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.’’

Bakım izninin ve nöbet muafiyeti çoğunlukla amir inisiyatifindedir. Günlük eğitim ve bakım izninin yasal bir dayanağının olması çalışmalarımız devam etmektedir.

TSK da görev yapıp bakıma muhtaç engelli (ağır engelli) çocuğu olan muvazzaf asker ve sivil memurlara Haziran 2013 tarihli TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle nöbet muafiyeti hakkı tanınmıştır.

Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Şubat 2015 tarihli yapılan düzenleme ile TSK da çalışan tüm personel için şu hükümler ilave edilmiştir:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; tıbbi tanılaması yapılmış ve 31.5.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği veya 18.5.2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile, özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Bu süre ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre bir defada veya bölünerek kullandırılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili hastaneden alınması şartı ile raporunda “ağır engelli” ibaresi olan yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilir. Bu sürenin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır.

Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin engelli günlük eğitim izni veya engelli günlük bakım iznini verimli kullanabilmesi açısından birlik imkanları ve amirlerin değerlendirmesine göre ulaşım imkanından istifade ettirilebilir.

Engelli Çocuğu Olan Çalışan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

Bu konu hakkında Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik Hakkının Esasları kısmında bilgi verilmiştir.

Senelik İzin Kullanma Hakkı

Gn. Kur. Bşk.lığının 29 Nisan 2010 tarihli ‘’Engelli Yakını Olan Personel’’ konulu emrinde ‘’Engelli yakını olan personelin amirlerin inisiyatifi ile yıllık ve mazeret izinlerini parçalara bölerek, diledikleri tarihlerde kullanmaları gibi hususlarda kolaylıklar sağlanabileceği’’ bildirilmiştir.

Engelli Çocuğu Olan Çalışana Mazeret İzni Hakkı

En az yüzde %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ” mazeret izni verilir

Bu madde 657 Devlet Memurları Kanununa, 926 TSK Personel Kanununa, 3269 Uzman Erbaş Kanununa işlenmiştir.

Bu kanun maddesi sözleşmeli personel ve geçici personel için de ilgili kanunlara işlenmiştir.(Ağustos 2014)

Tayin Hakkı

Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39 :‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’

Devlet Memurları Kanunu 72.Madde: “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

Ayrıca Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği (16.08.2014 tarihli) hükümler geçerlidir.

ENGELLİLER İÇİN KURUM BAKIMI

Engelli bireylerden bakıma ihtiyaç duyacak derecede engelli olup evde bakımı sağlanamayanlar devlet ya da özel bakım kurumlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Kurum bakımından yararlanacak engellinin bakıma ihtiyaç duyan engelli olarak değerlendirilmesi için engelli sağlık raporunda ‘’ağır engelli ‘’ibaresinin bulunması şarttır. Devlete ait kurumlara müracaatlarda bulunulan ildeki kurumlarda boş yer olması halinde bulunulan ilde, boş yer bulunmaması halinde ise il dışında bir kuruma yerleştirme yapılabileceği bilinmelidir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak özel bakım merkezlerine ödenecek bakım ücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardım ile bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti hâlinde bu madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Bakım merkezlerine ödenecek miktar evde bakım maaşının iki katı tutarındadır.

Başvuru yeri Sosyal Hizmet İl Müdürlükleridir.

İŞKUR TARAFINDAN ENGELLİ VATANDAŞLARA VERİLEN HİBE DESTEĞİ

İŞKUR tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan kendi işini kurmak isteyene ve en az % 40 oranında engelli olan kişilere toplam 36 bin TL hibe verecektir. Konu ile ilgili paydaş kuruluşlardan oluşan Komisyon tarafından değerlendirilen başvurular sonunda başarılı bulunan projelere karşılıksız hibe verilerek engellilerin kendi işlerinin patronu olması sağlanacaktır.

Projeler, İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yer alan “Başvuru Rehberi”nde yer alan esaslara göre hazırlanacaktır.

Proje hazırlayacak engellilerin kuracakları işin konusu ile ilgili mesleki belgesi (diploma, sertifika vb.) veya girişimcilik eğitim sertifikası olması gerekiyor. Ayrıca engellilerin kurulacak işin olduğu il sınırları içinde ikamet etmeleri şarttır.

Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Hazırlanacak projelerin, 28 Haziran 2015 tarihi akşamına kadar bütün illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine istenilen bilgi ve belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim edilmelidir.

Bilgi için: 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerinden veya 444 75 87 numaralı telefondan ve http://www.iskur.gov.tr/ adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

ENGELLİ BİREYLERİN HER TÜRLÜ KONUDA ARAYABİLECEKLERİ, ŞİKAYET TALEP VE ÖNERİLERİNİ SUNABİLECEKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

1)ALO 183 SOSYAL HİZMETLER

Alo 183 hattı aracılığıyla kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili gelen çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. İhmal istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil müdahale ekip sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil müdahale ekibi vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadırlar.

Engellilerin yasal hakları, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri, engellilere yönelik istihdam çalışmaları, ulaşılabilirlik, engellilere verilen yardım ve bağlanan aylıklar, sağlık hizmetleri, engellilerin koruma altına alınması, Bakım Rehabilitasyon veya Engelli Yaşam Merkezlerine yerleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilişkin istek öneri ve şikayetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmakta, vatandaşların hizmet alabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

ALO 144 SOSYAL YARDIMLAR

Alo 144 Hattı tarafından aşağıdaki konularda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir;

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen şartlı eğitim/sağlık yardımları, kömür yardımı, gıda yardımı, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, tüp bebek yardımı, barınma yardımı vb. yardımlar ile proje destekleri hakkında yapılan her türlü talep, öneri ve şikayetler alınmakta, veri tabanı incelenerek arayan kişiye başvurusunun durumu hakkında bilgi verilmekte, ilgili İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendirme yapılmaktadır.

3) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah.

2177. Sok. No: 10/A Kat: 14-15-16 06510 Çankaya/ANKARA

E-Posta: bilgiedinme.eyhgm@aile.gov.tr

Görüş ve Önerileriniz için:

İşitme Engelliler Mesaj Hattı engelsiz iletisim:(0312) 284 38 38

Santral :(0312) 705 70 00 - 01 - 02

Fax :(0312) 705 70 50

4) BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME MERKEZİ (BİMER)

İnternet bağlantı adresi:http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr

ALO 150: Kamu hizmet standartlarına uyulmadığını ve haksız bir uygulama ile karşılaştığınızı düşünüyorsanız arayabilirsiniz.

5) SGK

http://www.sgk.gov.tr

Adres: Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA Tel:+(90 312) 207 80 00

6) TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU

https://edilekce.tbmm.gov.tr

Bu bağlantı adresinden TBMM Dilekçe Komisyonu için kayıt olabilir, dilekçe hakkınızı kullanabilirsiniz.

7) ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 7gün 24 saat hizmet vermektedir.

8) Haklar konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel müdürlüğü resmi sitesinden bilgi alınabilir.

http://eyh.aile.gov.tr/sikca-sorulan-sorular

 

SİME-SEN (Sivil Memurları Sendikası) Engelliler Komisyonu Bşk. Sayın Ayşe SARI Tarafından hazırlanmıştır.